-->

6/03/2015

ARICILIKTA YENİ DÖNEM KANSER BİTİYOR..

02/06/2015 Slovenia RDSI20150602001
Slovenian R&D oriented SME is writing a project proposal for the H2020-SMEINST-2-2015 call. The project aims to develop the most advanced electric propulsion with in-wheel motor technology for electric buses, trucks or delivery vehicles. They are searching for project partners among SMEs and industry in the fields of electronics, battery or other energy type developers, chassis with advanced materials development, system integrators, vehicle manufacturers or end users.
Sloven Ar-Ge yoğun bir KOBİ H2020-SMEINST-2-2015 (Horizon 2020 KOBİ Aracı) çağrısı için bir proje hazırlamaktadır. Proje, elektrikli otobüs, kamyon veya teslimat araçları için iç tekerlekli motor teknolojisi ile en gelişmiş elektrikli itişi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Firma; elektronik, batarya ve diğer enerji geliştiren, gelişmiş materyallerle şase geliştiren, sistem entegratörleri, araç üreticileri veya son kullanıcılar gibi KOBİ veya endüstriden ortaklar aramaktadır.
06/05/2015 Spain RDES20150506001
A Spanish research group from a university research institute on cancer is preparing for H2020 (Healthy and safe foods, upcoming call) a nutritional intervention research project for studying the influence of nutraceutical compounds on the prevention of colon cancer in Lynch patients. Expert clinical and research groups are searched on Lynch Syndrome, colon cancer, molecular biology markers, immunology markers, etc. Industries producing functional food containing dietary fibre are searched also.
İspanya'dan kanser üzerine çalışan bir üniversite araştırma enstitüsü gelecek H2020 Sağlıklı ve güvenli gıda çağrısı için nutrasötik bileşenlerin Lynch hastalarındaki kolon kanserini önleme üzerine etkilerini araştıran bir proje üzerinde çalışmaktadır. Projeye ortak olmak için Lynch sendromu, kolon kanseri, moleküler biyoloji markörleri, imunoloji markörleri gibi alanlarda uzman klinik ve araştırma grupları, diet lif içeren fonksiyonel gıda üreticileri aranmaktadır.
08/05/2015 United Kingdom TRUK20150508001
The UK branch of an international developer of coating solutions is seeking novel ways to improve the adhesion of acrylic on cotton and polyester textile. Physical and chemical solutions are sought but also assistance with research into the problem. The type of collaboration with academic and industrial parties from textile coating related fields will depend on the stage of development. It may include commercial agreement with technical assistance, licensing, technical cooperation.
Uluslararası bir kaplama çözümleri geliştiren firmanın İngiltere ofisi akriliğin pamuk ve polyester tekstil üzerine daha iyi yapışmasını sağlayacak yeni çözümler aramaktadır. Problem için fiziksel ve kimyasal çözümlerin yanında Ar-Ge desteği de aranmakta. Tekstil kaplama sektöründen akademik veya endüstriyel ortaklarla teknik destekli ticari anlaşma, lisanslama veya teknik işbirliği yapılmak istenmektedir.
21/05/2015 Austria TOAT20150521001
An Austrian university research team has discovered a new pathogen defence principle, which proves effective in the treatment of honey bee brood diseases such as American foulbrood (AFB) and European foulbrood (EFB). The compound belongs to the group of phospholipids and is naturally produced by many organisms. The team seeks industrial partners in the pharmaceutical area/bee well-being product sector as well as R&D partners for license agreement, technical cooperation and further development.
Avusturya'dan bir üniversitenin araştırma ekibi, Amerikan yavru çürüklüğü (AFB) ve Avrupa yavru çürüklüğü gibi bal arısı kuluçka hastalıklarında etkinliği kanıtlanmış yeni bir patojen defans prensibi keşfetmiştir. Söz konusu bileşen fosfolipidler grubuna dahildir ve birçok organizma tarafından doğal olarak üretilmektedir. Üniversite araştırma ekibi, lisans anlaşması, teknik işbirliği ve ortak geliştirme için farmasötik/ arıcılık ürünleri alanında çalışan endüstriyel ortaklar, Ar-Ge ortakları aramaktadır.
29/04/2015 Lithuania TOLT20150429001
A Lithuanian company specialized in development of specialized monitoring systems offers the unique solution for people flow counting, comprised of specific hardware, a data center based on cloud computing and a web platform. The device is built on the most advanced algorithms for intelligent video processing. Commercial agreements, partnership, technical assistance and joined exploitation are sought.
Litvanya'dan özel izleme sistemleri üzerine uzmanlaşmış bir firma, spesifik donanım, bulut bilişime dayalı veri merkezi ve bir web platformundan oluşan insan akımı sayma çözümü geliştirmiştir. Bu sistem akıllı video işleme için ileri algoritmalar üzerine kuruludur. Firma, ticari anlaşma, ortaklık, teknik danışmanlık ve ortak dağıtım anlaşmaları yapmak için ortaklar aramaktadır.
24/04/2015 United Kingdom BOUK20150424002
A British fashion designer of a women’s clothes high end fashion brand, specialising in women’s party dresses, is looking for agents to represent the brand in Europe. Also looking to sell into women’s clothing retail outlets and boutiques.
Kadın parti elbiseleri üzerine çalışan İngiliz bir moda tasarımcısı markasını Avrupa'da temsil edecek ortaklar aramaktadır. Firma, ürünlerini perakende satış mağazaları ve butiklerde de satmak istemektedir.
23/04/2015 Austria BOAT20150122001
The Austrian company was founded in 2012 and has its headquarters in Vienna. This SME supports Austrian and international companies that want to enter the Austrian, Swiss or German market insales, marketing, business development, customer relationship management and advertisement. The SME looks for services agreements with partners from the mobile sector, hotel industry, cloud computing sector, health sector, environment and sustainability sector, logistics and software, radio industry etc.
2012'de kurulmuş Viyana merkezli Avusturyalı bir şirket, firmaların Avusturya, İsviçre ve Almanya pazarına girmeleri için satış, pazarlama, iş geliştirme, müşteri hizmetleri yönetimi ve reklam gibi hizmetler sunmaktadır. Firma, GSM sektörü, otel endüstrisi, bulut bilişim, sağlık, çevre ve sürdürülebilirlik, lojistik ve yazılım, radyo endüstrisi gibi sektörlerdeki firmalarla hizmet anlaşması yapmak istemektedir.
02/02/2015 Denmark BODK20150130001
A Danish leading manufacturer of high quality, hygienic drainage systems in stainless steel with a well-established global network of subsidiaries, sales offices and agents is looking to expand thought commercial agents that have a particular focus on the food processing industry and/or beverage industry .
Danimarka’da yüksek kaliteli hijyenik paslanmaz çelik drenaj sistemleri üreten ve dünya çapında temsilcilik, satış ofisi, acentaları bulunan bir firma ticari temsilciliklerini arttırmak istemektedir. Firma, gıda ve/ veya içecek üretimi sektörüyle çalışan temsilciler aramaktadır.

16/04/2015 Italy BRIT20150413001
An Italian producer of dairy products, based in Lombardy, is looking for plastic packaging containers of cream, characterised by zero-impact on the environment. Technical assistance and supply agreements are considered with technologically advanced European suppliers of bottles characterised by proved top environmental performances.
İtalya'dan bir süt ürünleri üreticisi, doğaya zarar vermeyen nitelikte plastik krema paketleri arıyor. Firma, ileri teknolojiye sahip Avrupalı tedarikçilerle teknik destek veya tedarik anlaşması yapmak istemektedir.
16/04/2015 Norway BRNO20150413001
A small Norwegian farm-based company is looking for Mediterranien products like e.g. olive oil to sell. The company is producing meat products based on sheeps and Highland cattle, in addition to honey from own bees and chutney. The portfolio today consists of 30 products in total, and the company is looking for commercial agreements with companies producing Mediterranien products.
Norveç'ten çiftlik ürünleri üreten küçük bir firma satmak için zeytinyağı gibi Akdeniz ürünleri arıyor. Firma, koyun ve yayla sığırlarından et ürünleri, kendi arılarından bal ve hint turşusu üretmekte ve firmanın portföyü bugün yaklaşık 30 üründen oluşmaktadır. Firma Akdeniz ürünleri üreten firmalarla ticari anlaşma yapmak istemektedir.

10/04/2015 Poland BRPL20150409001
The Polish company is active in service, repair and maintenance of buses and trucks. The scope of repair services consists of diagnostics, steering, brakes, engines, electronics and suspension. The company seeks long term suppliers of new and used spare parts which can be used in the repair services.
Polonya'dan otobüs ve kamyonların servis, tamir ve bakım işleriyle uğraşan bir firma, tamir işlerinde kullanmak üzere uzun süreli yeni ve kullanılmış yedek parça üreticisi aramaktadır. Firmanın tamir hizmetleri; teşhis, direksiyon, frenler, makine, elektronik ve süspensiyonu kapsamaktadır.
24/03/2015 Germany TODE20150225001
An small and medium sized company (SME) from Germany developed a new plastic recycling method, which allows an holistic treatment of rubber and plastic production waste. The particles can be inexpensively manufactured <100 microns without quality constraints by using their innovative and patented impulse method. The SME is offering technical cooperation agreements and manufacturing agreements and looking for commercial agreements.They are also interested in research and innovation cooperation.
Almanya'dan bir KOBİ, lastik ve plastik üretim atıklarına bütünsel bir geri dönüşüm sağlayan bir sistem geliştirmiştir. Bu metotla 100 mikrondan küçük parçalar kalite problemi yaşamadan uygun maliyetle üretilebilmektedir. Alman KOBİ, teknik işbirliği, üretim anlaşması ve ticari anlaşma için ortaklar aramaktadır. Firma ayrıca araştırma ve inovasyon işbirlikleriyle de ilgilenmektedir.
16/04/2015 Lithuania BOLT20150416001
A company from Lithuania, producing veterinary hygiene products for animals, is looking for agents, representatives, distributors. The production of the company is based on natural active ingredients - natural herbal extracts and essential oils, efficacy of which is scientifically proved. Potential partners could be a wholesale company or a retail network of veterinary, hygiene-cosmetic, animal care, pet, dairy cow products who could arrange the distribution of company’s products.
Litvanya'dan hayvanlar için veteriner hijyeni ürünleri üreten bir firma, acente, temsilcilik ve distribütörler aramaktadır. Firmanın üretimi etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış doğal aktif bileşenlerden - doğal bitki ekstraktları ve esansiyel yağlar- oluşmaktadır. Potansiyel ortaklar, firmanın ürünlerinin dağıtımını yapabilecek toptancı bir firma veya veterinerlik, hijyen-kozmetik, hayvan bakımı, evcil hayvan, süt ineği ürünlerini satan bir perakende zinciri olabilir.
03/03/2015 Netherlands TONL20150211001
A Dutch university spin-off company develops and manufacturers a new material consisting of pure carbon that forms micron-sized three dimensional networks. These provide an optimum structure for enhancing the transfer of electrons, heat or mechanical forces. Added in low amounts, the performance of elastomers, thermoplastics and thermosets can be significantly improved. The company is seeking partners in various high-end industrial sectors for commercial agreements with technical assistance.
Bir Hollanda üniversite firması mikron boyutunda üç boyutlu ağ yapılar oluşturabilen saf karbondan oluşan bir malzeme geliştirmiş ve üretmiştir. Bu malzeme elektron, ısı veya mekanik güç iletiminin iyileştirilmesine yönelik en uygun yapıyı oluşturabilmektedir. Düşük miktarlarda eklendiğinde, elastomerler, termoplastikler ve termosetlerin performansları ciddi anlamda gelişmektedir. Firma endüstriyel kuruluşlarla teknik destek içeren ticari anlaşma yapmak istemektedir.
08/04/2015 Slovenia BOSI20150408001
A Slovenian SME has developed a coating solution for welding thicker stainless steel, titanium alloys and aluminium alloys. The coating enables welding professionals to perform welding more easily, with reduced welding time and improved welding quality. The Slovenian company is looking for partners interested in using and selling the coating through a commercial agency agreement or a distribution services agreement.
Slovenya'dan bir KOBİ, kalınca paslanmaz çelik, titanyum ve alüminyum alaşımlarının kaynaklanması için bir kaplama çözümü geliştirmiştir. Kaplama, kaynakçıların daha kısa sürede ve yüksek kalitede daha kolay kaynak yapmasına imkan vermektedir. Slovenyalı firma, kaplamayı kullanmak veya satışını yapmak isteyen firmalarla ticari temsilcilik anlaşması veya distribütörlük hizmetleri anlaşması yapmak istemektedir.

NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

byFeed