-->

4/23/2015

ENTERPRİSE EUROPA NETWORK MAİL

Uzun zamandır takip ettiğim ENTERPRİSE EUROPA NETWORK programları ile ilgili olarak gelen mailleri faydalı olabileceği düşüncesi ile paylaşmak istiyorum .İşte girişimcilerimize ve ülkemize faydalı olabilecek işbirliği teklifleri.
A company from Lithuania, producing veterinary hygiene products for animals, is looking for agents, representatives, distributors. The production of the company is based on natural active ingredients - natural herbal extracts and essential oils, efficacy of which is scientifically proved. Potential partners could be a wholesale company or a retail network of veterinary, hygiene-cosmetic, animal care, pet, dairy cow products who could arrange the distribution of company’s products.
Litvanya'dan hayvanlar için veteriner hijyeni ürünleri üreten bir firma, acente, temsilcilik ve distribütörler aramaktadır. Firmanın üretimi etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış doğal aktif bileşenlerden - doğal bitki ekstraktları ve esansiyel yağlar- oluşmaktadır. Potansiyel ortaklar, firmanın ürünlerinin dağıtımını yapabilecek toptancı bir firma veya veterinerlik, hijyen-kozmetik, hayvan bakımı, evcil hayvan, süt ineği ürünlerini satan bir perakende zinciri olabilir.

15/04/2015 Lithuania BOLT20150415002
A company from Lithuania, manufacturing alarm signalling, monitoring and training of intruder and fire alarm system is looking for trade intermediary (agent, representative, distributor) and offers its subcontracting activities for partners operating in electronic security business. High quality, trusted devices are already used by many security companies to protect objects in Europe, Latin America, Asia and Africa.
Litvanya'dan alarm sinyali, izleme ve hırsız ve yangın alarmı sistemleri eğitimi üreten bir firma ticari aracılar (acente, temsilci, distribütör) aramakta ve elektronik güvenlik sektöründe taşeronluk sunmaktadır.

13/04/2015 Netherlands TONL20140606001
A Dutch company has developed a new 3D printing technology, which enables manufacturing of transparent parts for lighting optics. The company developed special 3-dimensional lenses (Fresnel), patterns, textures and structured foils.The company is interested in joint development and low-volume production for application in special lighting equipment and advanced LED lighting optics. The Dutch partner is looking for a commercial agreement with technical assistance.
Hollandalı bir firma, optik aydınlatma için şeffaf parçaların üretimine olanak sağlayan yeni bir 3D baskı teknolojisi geliştirmiştir. Şirket özel 3 boyutlu lensler (Fresnel), desenler, dokular ve yapısal folyolar geliştirmiştir. Firma, özel aydınlatma ekipmanlarında uygulama ve ileri LED aydınlatma optikleri için ortak geliştirme ve düşük hacimli üretim ile ilgilenmektedir. Firma teknik destekli ticari anlaşma için ortaklar aramaktadır.

15/04/2015 Netherlands BRNL20150415001
A company based in the Netherlands, designs and develops new reflective materials, including fabrics which reflect all natural light. For the production of one of these materials, they are looking for a new manufacturing partner.
Hollanda'dan bir firma, doğal ışığı yansıtan kumaş dahil yeni reflektif materyalleri dizayn etmekte geliştirmektedir. Firma, bu ürünlerden bir tanesinin üretimi için yeni üretim ortakları aramaktadır.


27/03/2015 Netherlands BRNL20150317002
A Dutch fashion label with a newly developed collection of ecological and fair trade fashion for men and women is looking for a manufacturing partner in Turkey - preferably Izmir, that works with sustainable and biological cotton. The label is now available in the Netherlands and abroad and they are looking for a manufacturing or outsourcing agreement.
Hollandalı bir moda markası, yeni geliştirdiği erkek ve kadın ekolojik ve adil ticaret koleksiyonu için Türkiye'den sürdürülebilir ve biyolojik koton ile çalışan üretim ortakları aramaktadır. Firmanın markası şu an Hollanda ve diğer bazı ülkelerde yer almaktadır ve firma üretim veya outsourcing anlaşması yapmak istemektedir.

06/03/2015 United Kingdom BRUK20150303001
A UK company is expanding its large scale domiciliary eye care business into the audiology sector and consequently seeks to become an agent or distributor for various types of audiology equipment.
İngiliz bir firma, büyük ölçekli evde göz bakım ürünleri sektöründeki işini odyoloji sektörüyle genişletmek istemekte ve temsilcilik veya distribütörlük almak için çeşitli odyoloji ürünleri aramaktadır.

05/03/2015 Austria TRAT20150305002
An Austrian company - a leading supplier in the automotive industry - is looking for new technologies in the area of innovative transmission solutions. Specifically, a technology for a controllable disconnect function with high and scalable torque capacity is currently sought. Cost-effectiveness is an important factor and the technology must represent advantages over current standard solutions. All types of partner and cooperation will be considered with no geographical restrictions.
Otomotiv sektöründe Avusturya'da lider bir tedarikçi yenilikçi vites çözümlerine yönelik yeni teknolojiler aramaktadır. Özellikle yüksek ve ölçeklendirilebilir tork kapasitesine sahip kontrollü ayırma fonksiyonlarına yönelik teknolojiler öncelikli aranılmaktadır. Teknolojinin mevcut ve standart çözümlere yönelik avantajlı yanlarının ve maliyet verimliliğinin olması önemlidir. Coğrafi kısıtlamalara gidilmeden tüm ortaklık ve işbirliği teklifleri değerlendirilecektir.

10/04/2015 Poland BRPL20150409001
The Polish company is active in service, repair and maintenance of buses and trucks. The scope of repair services consists of diagnostics, steering, brakes, engines, electronics and suspension. The company seeks long term suppliers of new and used spare parts which can be used in the repair services.
Polonya'dan otobüs ve kamyonların servis, tamir ve bakım işleriyle uğraşan bir firma, tamir işlerinde kullanmak üzere uzun süreli yeni ve kullanılmış yedek parça üreticisi aramaktadır. Firmanın tamir hizmetleri; teşhis, direksiyon, frenler, makine, elektronik ve süspensiyonu kapsamaktadır.

06/04/2015 Netherlands TRNL20150331001
A Dutch product development company is searching for a co-developer and supplier of a clockwork / clock movement for application in a new design clock. It concerns the technical drive part ( motor/gear/shafts/controller). The application differs from existing clocks by the large weight of the hands ( 0,5-2,0 kg) . The company is looking for technical and manufacturing cooperation agreements for the mechanical part of this clockwork.
Hollandalı bir ürün geliştirme firması, yeni tasarladığı bir saat için saat mekanizması geliştiren veya tedarik eden bir ortak aramaktadır. Mekanizma, teknik tahrik parçalarını (motor, dişli, mil, kontrol) içermektedir. Uygulamanın halihazırdaki saatlerdekinden farkı saat kollarının ağırlıklarının yüksek olmasıdır (0,5-2,0 kg). Firma, saat mekanizmasının mekanik parçalarını içeren teknik ve üretim işbirliği anlaşması için ortak aramaktadır.

24/03/2015 Germany TODE20150225001
An small and medium sized company (SME) from Germany developed a new plastic recycling method, which allows an holistic treatment of rubber and plastic production waste. The particles can be inexpensively manufactured <100 microns without quality constraints by using their innovative and patented impulse method. The SME is offering technical cooperation agreements and manufacturing agreements and looking for commercial agreements.They are also interested in research and innovation cooperation.
Almanya'dan bir KOBİ, lastik ve plastik üretim atıklarına bütünsel bir geri dönüşüm sağlayan bir sistem geliştirmiştir. Bu metotla 100 mikrondan küçük parçalar kalite problemi yaşamadan uygun maliyetle üretilebilmektedir. Alman KOBİ, teknik işbirliği, üretim anlaşması ve ticari anlaşma için ortaklar aramaktadır. Firma ayrıca araştırma ve inovasyon işbirlikleriyle de ilgilenmektedir.

03/03/2015 Netherlands TONL20150211001
A Dutch university spin-off company develops and manufacturers a new material consisting of pure carbon that forms micron-sized three dimensional networks. These provide an optimum structure for enhancing the transfer of electrons, heat or mechanical forces. Added in low amounts, the performance of elastomers, thermoplastics and thermosets can be significantly improved. The company is seeking partners in various high-end industrial sectors for commercial agreements with technical assistance.
Bir Hollanda üniversite firması mikron boyutunda üç boyutlu ağ yapılar oluşturabilen saf karbondan oluşan bir malzeme geliştirmiş ve üretmiştir. Bu malzeme elektron, ısı veya mekanik güç iletiminin iyileştirilmesine yönelik en uygun yapıyı oluşturabilmektedir. Düşük miktarlarda eklendiğinde, elastomerler, termoplastikler ve termosetlerin performansları ciddi anlamda gelişmektedir. Firma endüstriyel kuruluşlarla teknik destek içeren ticari anlaşma yapmak istemektedir.

08/04/2015 Slovenia BOSI20150408001
A Slovenian SME has developed a coating solution for welding thicker stainless steel, titanium alloys and aluminium alloys. The coating enables welding professionals to perform welding more easily, with reduced welding time and improved welding quality. The Slovenian company is looking for partners interested in using and selling the coating through a commercial agency agreement or a distribution services agreement.
Slovenya'dan bir KOBİ, kalınca paslanmaz çelik, titanyum ve alüminyum alaşımlarının kaynaklanması için bir kaplama çözümü geliştirmiştir. Kaplama, kaynakçıların daha kısa sürede ve yüksek kalitede daha kolay kaynak yapmasına imkan vermektedir. Slovenyalı firma, kaplamayı kullanmak veya satışını yapmak isteyen firmalarla ticari temsilcilik anlaşması veya distribütörlük hizmetleri anlaşması yapmak istemektedir.

03/03/2015 Netherlands TONL20150227001
A Dutch company is specialized in bioactive compounds from plant parts as flower, leaf, root and bulb for the use in medicine, biocides and cosmetics. These compounds are available in the dried form as well as in extracts. An extensive library was developed in which all the compounds are uniquely registered and identified. The company is seeking partners in pharmaceutical, cosmetic and agrofood industries, for cooperation within the framework of commercial agreements with technical assistance.
Hollandalı bir firma bitki kısımlarındaki (çiçek, yaprak, kök) bioaktif bileşiklerin ilaç, kozmetik ve biyosit kullanımlarında uzmandır. Bu bileşikler kuru veya ekstrakt halinde bulunabilmektedir. Her bir bileşiğin tanımlanıp kayda geçtiği geniş bir veri tabanı geliştirilmiştir. Firma teknik destek içerek ticari anlaşma için farmasötik, kozmetik ve gıda endüstrisinden kuruluşlar aramaktadır.

26/02/2015 Netherlands TONL20150223002
A Dutch SME specializes in the development and production of antenna technology. The SME offers integrated microwave photonic antenna technology to enable the next generation of robust high speed broadband communication. Demonstrators of on-chip integrated ultra-flat dynamic antenna arrays, capable of maintaining connection with satellites at high speeds, are available. The Dutch SME looks for commercial agreements with technical assistance or joint ventures with telecom system integrators.
Hollandalı bir firma anten teknolojisi üretimi ve geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır. Firma yeni nesil, dayanıklı, yüksek hıza sahip geniş bant iletişimini olanaklı kılacak bütünleşik fotonik mikrodalga anten teknolojisi önermektedir. Teknolojinin uydularlar yüksek hızlı bağlantı sağlayabildiğine yönelik demonstrasyon örnekleri mevcuttur. Firma telekom sistem entegratörleri ile teknik destek içeren ticari anlaşmalar veya ortak girişim anlaşmaları gerçekleştirmek istemektedir.
20/03/2015 Lithuania TOLT20150320001
3D printing center from Lithuania specializing in rapid prototyping have improved its technological capabilities and is looking for partners interested in joint development of prototypes. The company is interested in low volume and very precise production. Prototypes are being build and designed from plastic, metal, ceramic with a fast path to commercial production in mind. The company is looking for technical cooperation agreements with highly innovative universities and/or companies.
Litvanya'dan hızlı prototipleme alanında uzmanlaşmış bir 3D baskı merkezi, ortak prototip oluşturmak için ortaklar arıyor. Firma düşük hacimli ve çok hassas üretimle ilgileniyor. Prototipler plastik, metal, seramik gibi materyallerden ticari üretime en hızlı ulaşma düşüncesiyle tasarlanıp üretiliyor. Firma, inovatif üniversite / firmalarla teknik işbirliği anlaşması yapmak istiyor.

31/03/2015 Estonia TOEE20150225001
An Estonian company has created an attachment that makes ordinary window blinds smart. It offers new approach to window automation for construction, renovation and decoration projects. The company is looking for partners with experience in manufacturing and distribution in the field of home automation equipment; architectural and engineering firm; real estate companies; owners and renters of buildings where sun control is crucial for big energy savings.
Estonya'dan bir firma, sıradan panjurları akıllı hale getirecek bir ek geliştirmiştir. Bu ek, inşaat, renovasyon ve dekorasyon projelerine yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Firma, ev otomasyon ekipmanları konusunda deneyimli firmalar, mimari ve mühendislik firmaları, emlak firmaları, güneş kontrolünün büyük enerji tasarrufu sağmada önemli olduğu binaların sahipleri ve kiracıları gibi firmalarla ortaklık yapmak istemektedir.
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

byFeed